Komunikaty

Dopłaty do materiału siewnego - uwaga producenci rolni!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć7500 euro.


Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Producencie rolny, jeżeli w 2012 r.:
- złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego i jeszcze nie otrzymałeś decyzji o przyznaniu dopłaty, albo
- w wyniku złożonego wniosku otrzymałeś dopłatę od ARR,


i również otrzymałeś decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego (np. z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze de minimis producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012) od innych instytucji w wysokości, która spowodowała lub może spowodować przekroczenie maksymalnego limitu pomocy, tj. 7500 euro, powiadom niezwłocznie o tym fakcie oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego, w którym złożyłeś wniosek o przyznanie dopłaty.


Brak przekazania informacji w powyższym zakresie może skutkować koniecznością zwrotu ostatniej przyznanej dopłaty w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w pełnej jej wysokości.

Komunikaty cenowe

Kontakt

ul. Szkolna 2/4 lok 418

667 958 199

biuro@kfpz.pl